Гaранција

Гаранцијата е изјава на производителот што му гарантира на потрошувачите поголеми права отколку што е пропишано со закон.По истекот на гарантниот период продавачот нема никакава одговорност спрема потрошувачите. Доколку производот има гаранција истата е истакната во деталите за продуктот и е валидна од моментот на продажба на производот.

За сите подетални информации за повраток на средства, поплаки и жалби контактирајте не тука

продукти